หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาประกาศนียบัตรชุดวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สมัครทุกท่านโปรดทราบ

1. ผู้สมัครทุกท่านมีสิทธิ์เลือกชุดวิชาที่สนใจได้ 3 อันดับ โดยชุดวิชาอันดับที่ 1 จะถูกพิจารณาเป็นอันดับแรก ในกรณีอันดับที่ท่านเลือกครบสิทธิ์เต็มจำนวน ท่านสามารถสัมภาษณ์ในอันดับถัดไปได้
2. การสมัครชุดวิชาและรายวิชา ต้องไม่เกินจำนวน 22 หน่วยกิต
3. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564

แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาประกาศนียบัตรชุดวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
โปรดเลือกชุดวิชาที่ต้องการสมัคร (เลือกได้ 3 ลำดับ)
# ชื่อชุดวิชา วิทยาเขต จำนวนหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
รายละเอียด
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม บางเขน 20 32,000view
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม สกลนคร 20 32,000view
การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง สกลนคร 20 26,300view
การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง กำแพงแสน 20 26,300view
ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน บางเขน 20 32,000view
การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย บางเขน 20 25,000view
การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน บางเขน 20 26,300view
การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน สกลนคร 20 26,300view
การใช้ที่ดินวนเกษตร บางเขน 20 25,500view
การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร กำแพงแสน 20 26,300view
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ บางเขน 20 42,000view
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ บางเขน 20 25,500view
สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 บางเขน 20 25,000view
วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ บางเขน 20 68,000view
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ บางเขน 20 49,500view
การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สกลนคร 20 26,300view
การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บางเขน 20 14,300view
อัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน บางเขน 20 47,000view
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย สกลนคร 20 26,300view
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย กำแพงแสน 20 26,300view
การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม บางเขน 20 52,500view
บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร กำแพงแสน 20 26,300view
การสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ บางเขน 10 56,000view
วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ บางเขน 20 92,000view
การทำฟาร์มแมลงเพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์ บางเขน 10 41,000-
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บางเขน 20 29,500view
มวยไทยสู่สากล กำแพงแสน 20 32,000view
การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว สุพรรณบุรี 20 18,400view
เครื่องจักรกลการผลิตข้าว บางเขน 10 21,000view
การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบโฮมเมด สกลนคร 10 13,500view
โปรดเลือกรายวิชาที่ต้องการสมัคร
เกษตร บางเขน
# วิชา จำนวนหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
01024451 Modern Machinery Technology in Rice Production 2 3,200
01024452 Modern Machinery Technology in Rice Production Laboratory 1 2,600
01024453 Rice Storage and Processing Technology 2 3,200
01024454 Rice Storage and Processing Technology Laboratory 1 2,600
01024455 Agricultural Machinery Management for Rice Production 1 2,600
01024456 Agricultural Machinery Management for Rice Production Laboratory 1 2,600
01024457 Professional Experience in Rice Production Mechanization 2 5,200
วิทยาศาสตร์ บางเขน
# วิชา จำนวนหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
01416311 Principle of Genetics 3 1,500
01416454 Introduction to bioinformatics 3 2,000
01416461 Computational biology 3 2,500
วิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
# วิชา จำนวนหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
01205354 Electrical System Design in Buildings 3 1,500
01205359 Power Electronics 3 1,500
01205461 Electric Power System Analysis II 3 1,500
สถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
# วิชา จำนวนหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
01241444 Vernacular Landscape Architecture 2 3,000
01242001 Design & Business of Creative Products 3 7,500
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
# วิชา จำนวนหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
01685481 Production process of alcoholic beverages in the household 5 6,500
01685482 Packaging Design for Storage of Alcoholic Beverages 3 3,800
01685483 Professional Experience in Homemade Alcoholic Beverages Production 2 3,200
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กำแพงแสน
# วิชา จำนวนหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
01208478 Vibration Monitoring and Analysis 3 12,000
ข้อมูลผู้สมัคร

About Us

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Contact Info

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก ม.เกษตรศาสตร์

Phone : 061-509-6710 Email : sisku@ku.th

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ [แจ้งปัญหาการใช้งาน]

Phone : 02-562-0951 ต่อ 622575 Email : cpctts@ku.ac.th