หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาประกาศนียบัตรชุดวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมัครเรียนหลักสูตร non degree

กรอกใบสมัครสำหรับเรียนหลักสูตร NON DEGREE

พิมพ์ใบสมัคร

สำหรับพิมพ์ใบสมัคร หรือดูข้อมูลการกรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียนหลักสูตร NON DEGREE

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร และวัน-เวลา สถานที่ จัดการสอบสัมภาษณ์และการจัดเรียนการสอน

ประกาศ

  • ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 >>viewnew
  • ชุดวิชาที่เปิดสอนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 >> view
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนในธนาคารหน่วยกิต และอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา >> view

ผู้สมัครทุกท่านโปรดทราบ

1. ผู้สมัครทุกท่านมีสิทธิ์เลือกชุดวิชาที่สนใจได้ 3 อันดับ โดยชุดวิชาอันดับที่ 1 จะถูกพิจารณาเป็นอันดับแรก ในกรณีอันดับที่ท่านเลือกครบสิทธิ์เต็มจำนวน ท่านสามารถสัมภาษณ์ในอันดับถัดไปได้
2. การสมัครชุดวิชาและรายวิชา ต้องไม่เกินจำนวน 22 หน่วยกิต
3. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2564

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัคร
1. รูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. เอกสารแนบประกอบ

About Us

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Contact Info

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก ม.เกษตรศาสตร์

Phone : 061-509-6710 Email : suchaya.te@ku.th

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ [แจ้งปัญหาการใช้งาน]

Phone : 02-562-0951 ต่อ 622575 Email : cpctts@ku.ac.th