หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาประกาศนียบัตรชุดวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร และวัน-เวลาจัดการสอบสัมภาษณ์และการจัดเรียนการสอน

สมัครเรียนหลักสูตร non degree

กรอกแบบฟอร์มสมัครสำหรับเรียนหลักสูตร NON DEGREE

พิมพ์ใบสมัคร

สำหรับพิมพ์ใบสมัคร และดูข้อมูลการกรอกใบสมัคร

จำนวนผู้สมัคร

ผู้สมัครเรียนหลักสูตร NON DEGREE

กรอกประวัติ

แบบกรอกประวัติ สำหรับผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

ประกาศ

  • เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-degree) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (ชุดวิชาชีววิทยาสังเคราะห์เพื่ออุตสาหกรรม (บางเขน)) >>viewnew
  • เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-degree) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (ชุดวิชาการแปรรูปเนื้อ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจ (กำแพงแสน)) >>viewnew
  • เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ เรื่อง ในคลังหน่วยกิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) >>viewnew
  • เรื่อง ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-degree) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 >>viewnew

ผู้สมัครทุกท่านโปรดทราบ

1. ผู้สมัครทุกท่านมีสิทธิ์เลือกชุดวิชาที่สนใจได้ 3 อันดับ โดยชุดวิชาอันดับที่ 1 จะถูกพิจารณาเป็นอันดับแรก ในกรณีอันดับที่ท่านเลือกครบสิทธิ์เต็มจำนวน ท่านสามารถสัมภาษณ์ในอันดับถัดไปได้
2. การสมัครชุดวิชาและรายวิชา ต้องไม่เกินจำนวน 22 หน่วยกิต
3. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2566

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัคร
1. รูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. เอกสารแนบประกอบ

About Us

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Contact Info

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก ม.เกษตรศาสตร์

Phone : 061-509-6710 Email : sisku@ku.th

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ [แจ้งปัญหาการใช้งาน]

Phone : 02-562-0951 ต่อ 622575 Email : cpctts@ku.ac.th