หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาประกาศนียบัตรชุดวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมัครสมาชิก

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนครั้งแรก กรุณาสมัครสมาชิก

ล็อคอินเข้าระบบ

กรุณาล็อคอินเข้าระบบ

สมัครเรียนหลักสูตร non degree

กรอกใบสมัครสำหรับเรียนหลักสูตร NON DEGREE

พิมพ์ใบสมัคร

สำหรับพิมพ์ใบสมัคร หรือดูข้อมูลการกรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียนหลักสูตร NON DEGREE

ลืมรหัสผ่าน

กรณีลืมรหัสผ่าน เพื่อขอรหัสผ่านใหม่

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร และวัน-เวลา สถานที่ จัดการสอบสัมภาษณ์และการจัดเรียนการสอน

ประกาศ

  • ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 >>viewnew
  • ชุดวิชาที่เปิดสอนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 >> view
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนในธนาคารหน่วยกิต และอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา >> view

ผู้สมัครทุกท่านโปรดทราบ

1. ผู้สมัครทุกท่านมีสิทธิ์เลือกชุดวิชาที่สนใจได้ 3 อันดับ โดยชุดวิชาอันดับที่ 1 จะถูกพิจารณาเป็นอันดับแรก ในกรณีอันดับที่ท่านเลือกครบสิทธิ์เต็มจำนวน ท่านสามารถสัมภาษณ์ในอันดับถัดไปได้
2. การสมัครชุดวิชาและรายวิชา ต้องไม่เกินจำนวน 22 หน่วยกิต
3. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2563

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัคร
1. รูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. เอกสารแนบประกอบ
ขั้นตอน
การสมัคร
1. สมัครสมาชิก
2. ล็อคอินเข้าระบบ
3. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
5. พิมพ์ใบสมัคร

About Us

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Contact Info

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก ม.เกษตรศาสตร์

Phone : 061-509-6710 Email : suchaya.te@ku.th

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ [แจ้งปัญหาการใช้งาน]

Phone : 02-562-0951 ต่อ 622575 Email : cpctts@ku.ac.th