หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาประกาศนียบัตรชุดวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนผู้สมัครเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ชุดวิชา จำนวนผู้สมัคร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม [บางเขน] 9 คน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม [สกลนคร] 5 คน
การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง [สกลนคร] 2 คน
การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง [กำแพงแสน] 1 คน
ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน [บางเขน] 6 คน
การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย [บางเขน] 4 คน
การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน [บางเขน] 7 คน
การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน [สกลนคร] 2 คน
การใช้ที่ดินวนเกษตร [บางเขน] 10 คน
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ [บางเขน] 16 คน
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ [บางเขน] 5 คน
สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 [บางเขน] 7 คน
วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ [บางเขน] 6 คน
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ [บางเขน] 10 คน
การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [สกลนคร] 14 คน
การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [บางเขน] 5 คน
อัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน [บางเขน] 2 คน
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย [สกลนคร] 7 คน
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย [กำแพงแสน] 9 คน
การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม [บางเขน] 8 คน
บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร [กำแพงแสน] 1 คน
การสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ [บางเขน] 2 คน
การทำฟาร์มแมลงเพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์ [บางเขน] 3 คน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ [บางเขน] 13 คน
มวยไทยสู่สากล [กำแพงแสน] 1 คน
การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว [สุพรรณบุรี] 3 คน
เครื่องจักรกลการผลิตข้าว [บางเขน] 1 คน
การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบโฮมเมด [สกลนคร] 13 คน
รายชื่อผู้สมัครเรียนแบบรายวิชา
รายวิชา จำนวนผู้สมัคร
01685483Professional Experience in Homemade Alcoholic Beverages Production 2 คน

About Us

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Contact Info

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก ม.เกษตรศาสตร์

Phone : 061-509-6710 Email : sisku@ku.th

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ [แจ้งปัญหาการใช้งาน]

Phone : 02-562-0951 ต่อ 622575 Email : cpctts@ku.ac.th