หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาประกาศนียบัตรชุดวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนผู้สมัครเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ชุดวิชา จำนวนผู้สมัคร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม [สกลนคร] 9 คน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม [บางเขน] 9 คน
การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง [สกลนคร] 18 คน
การผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง [กำแพงแสน] 6 คน
ธุรกิจการป่าไม้ [บางเขน] 5 คน
ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน [บางเขน] 10 คน
การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย [บางเขน] 4 คน
การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน [สกลนคร] 40 คน
เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ [บางเขน] 27 คน
การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร [กำแพงแสน] 4 คน
สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 [บางเขน] 13 คน
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย [สกลนคร] 26 คน
ผู้บูรณาการระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ [กำแพงแสน] 1 คน
ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ [กำแพงแสน] 2 คน
รายชื่อผู้สมัครเรียนแบบรายวิชา
รายวิชา จำนวนผู้สมัคร
01205352Electric Power System Analysis I 1 คน
01205353Power System Protection 1 คน
01205354Electrical System Design in Buildings 1 คน

About Us

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Contact Info

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก ม.เกษตรศาสตร์

Phone : 061-509-6710 Email : sisku@ku.th

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ [แจ้งปัญหาการใช้งาน]

Phone : 02-562-0951 ต่อ 622575 Email : cpctts@ku.ac.th