หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาประกาศนียบัตรชุดวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม [บางเขน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นางสาวมณีมณฑ์ สุโกมล นนทบุรี
2. นายสัพพัญญู ผ่องแก้ว สุรินทร์
3. นายณัชภัค แก้วศรีงาม กาญจนบุรี
4. นางสาวสุภาพร เสริมสุข กาญจนบุรี
5. นางสาวธวัลรัตน์ ปลีเจริญ กรุงเทพมหานคร
6. นายเพชรมงคล มายูร สมุทรปราการ
7. นายสรรเสริญ ยิ่งชนะเกียรติ กทม
8. นางสาวกันต์กมล ชัยโรจน์สัมพันธ์ นราธิวาส
9. นายกชภพ สุขผล กรุงเทพมหานคร
10. นายจักรพงศ์ ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง กทม
ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม [สกลนคร]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นายศิริกุล ราชแก้ว นครพนม
2. นายศุภวุฒิ จอนหอมเช้า สกลนคร
ชุดวิชาการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง [สกลนคร]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นายแดนไทย สมบูรณ์ มุกดาหาร
2. นายปฐวี ภูเก้าล้วน ภูเก็ต
ชุดวิชาธุรกิจการป่าไม้ [บางเขน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นายชุติพนธ์ บุญมาทัน จันทบุรี
ชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน [บางเขน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นายชุติพนธ์ บุญมาทัน จันทบุรี
ชุดวิชาการใช้ที่ดินวนเกษตร [บางเขน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ กรุงเทพฯ
2. นางเศรษฐมณี ถิลา ศรีสะเกษ
ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ [บางเขน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นางนภาพรรณ ฐานุตตมวงศ์ กรุงเทพ
2. นายพสิษฐ์ เจนดิษฐการ กรุงเทพมหานคร
3. นายป้องกัน โพชนิกร กรุงเทพ
4. นายณัชภัค แก้วศรีงาม กาญจนบุรี
5. นางสาวสุภาพร เสริมสุข กาญจนบุรี
6. นางสาวธวัลรัตน์ ปลีเจริญ กรุงเทพมหานคร
7. นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิยานนท์ ปทุมธานี
8. นางสาวมาริษา อนุโสภา กทม
9. นายสงวนศักดิ์ เภสัชสงวน กทม
10. นางสาวพันธิภา ศรีนามเมือง นนทบุรี
ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ [บางเขน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นางเศรษฐมณี ถิลา ศรีสะเกษ
2. นายชุติพนธ์ บุญมาทัน จันทบุรี
3. นายณัชภัค แก้วศรีงาม กาญจนบุรี
4. นางสาวสุภาพร เสริมสุข กาญจนบุรี
ชุดวิชาสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 [บางเขน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นางสาวพันธิภา ศรีนามเมือง นนทบุรี
2. นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิยานนท์ ปทุมธานี
3. นางสาวมาริษา อนุโสภา กทม
4. นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ กรุงเทพฯ
ชุดวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ [บางเขน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นายสงวนศักดิ์ เภสัชสงวน กทม
2. นายจักรพงศ์ ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง กทม
3. นางเศรษฐมณี ถิลา ศรีสะเกษ
ชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ [บางเขน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. น.ส.อุษณีย์ กางกร กทม
2. นางสาวกันต์กมล ชัยโรจน์สัมพันธ์ นราธิวาส
ชุดวิชาการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [สกลนคร]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นายเกียรติศักดิ์ เลาหะสัมพันธพร กรุงเทพมหานคร
ชุดวิชาอัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน [บางเขน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นางสาวธวัลรัตน์ ปลีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย [กำแพงแสน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นายสมชาย ม่วงชาติ กรุงเทพ
2. นายกฤตกานต์ ภาพพริ้ง นนทบุรี
3. นายอรรถพล เกษมสุขนิมิต กทม.
4. นายเกียรติศักดิ์ เลาหะสัมพันธพร กรุงเทพมหานคร
ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย [สกลนคร]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นายวีระพงศ์ ไชยเชษฐ์ ขอนแก่น
ชุดวิชาการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม [บางเขน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นายปฐวี ภูเก้าล้วน ภูเก็ต
2. นางสาวพันธิภา ศรีนามเมือง นนทบุรี
3. นายเพชรมงคล มายูร สมุทรปราการ
4. นางสาวกันต์กมล ชัยโรจน์สัมพันธ์ นราธิวาส
ชุดวิชาผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ [กำแพงแสน]
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. นายปฐวี ภูเก้าล้วน ภูเก็ต
2. นายเกียรติศักดิ์ เลาหะสัมพันธพร กรุงเทพมหานคร
3. นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ กรุงเทพฯ
4. นายสงวนศักดิ์ เภสัชสงวน กทม
5. นายอรรถพล เกษมสุขนิมิต กทม.
6. นายเพชรมงคล มายูร สมุทรปราการ
รายชื่อผู้สมัครเรียนแบบรายวิชา
# ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วิชา
1. นายปิยะ เจนวณิชวิทย์ กทม 01205355 Electric Power Plants
2. นายปิยะ เจนวณิชวิทย์ กทม 01205461 Electric Power System Analysis II

About Us

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Contact Info

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก ม.เกษตรศาสตร์

Phone : 061-509-6710 Email : suchaya.te@ku.th

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ [แจ้งปัญหาการใช้งาน]

Phone : 02-562-0951 ต่อ 622575 Email : cpctts@ku.ac.th